InterviewsYouTube Link
Vasant Dabholkar -Rank 76
Ayush Gupta -Rank 108
Gaurav Kayandepatil- Rank146
Madhav Upadhyay - Rank 148
Mudita Sharma - Rank 381
Akanksha Gupta - Rank 408
Sagar kharade- Rank 445
Shipra Choudhary - Rank 544
Roshan Kacchwa- Rank 620
Akshay Nerle - Rank 635
Sagar Dethe- Rank 691
Shivhar More - Rank 693
Swapnil Dongare- Rank 707
Tushar Pawar-Rank 861